PostHeaderIcon Ochrana přírody

 

Zvláště chráněná území v majetku Lesního družstva obcí

 

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění:

 

 

CHKO Železné hory

CHKO Žďárské vrchy

NPR Dářko

NPR Ransko

PR Řeka

PR Ranská jezírka

PR Olšina u Skleného

PP Brožova skála

PP Mlýnský potok-Uhlířky

PR Rendlíček a Zumborek

PP Šafranice

 

  

V systému ekologické stability budou při obnovách porostů preferovány listnaté dřeviny dle stanoviště s cílem vytvořit v biocentrech porosty blízké přirozené druhové skladbě. Podpora jemnějších způsobů hospodaření povede k výrazněji diferencované horizontální i vertikální porostní výstavbě, která je žádoucí pro zvýšení ekologické stability.

            Pro hospodaření na prvcích ÚSES jsou vytvořeny v rámcových směrnicích odchylky u jednotlivých hospodářských souborů. Na veškeré plošné prvky ÚSES, tj. biocentra, je v LHP reagováno vyjádřením zvláštního statutu dle hierarchického postavení ÚSES, případně i slovním popisem v hospodářské knize. Liniové prvky – biokoridory regionálního či nadregionálního stupně jsou v LHP zaznamenány v případě jejich vymezení v lokálním ÚSES jako složené z řady lokálních biocenter. Podpora biodiverzity a vnášení melioračních a zpevňujících dřevin, případně i současná druhová skladba i prostorová výstavba lesních porostů v LHC převážně umožňuje bezbariérové plnění všech funkcí liniového biokoridoru.

 

 

Natura 2000:

 

Na území LHC LDO se sídlem v Přibyslavi se  vyskytují evropsky významné lokality (EVL):

Staviště                                                           vranka obecná (Citrus gobio)

Ransko                                                           bučiny a lužní jasanové olšiny

Štíří důl – Řeka                                               slatinné louky, rašeliniště, třasoviště

Dářská rašeliniště                                            rašelinný les, JS-OL lužní lesy

Vatín                                                            kuňka obecná (Bombina bombina)

Hodíškovský rybník – navazuje                           rybník a litorální společenstva

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)      

Fickův rybník                                                  rybník a litorální společenstva

                                                                       Čolek velký (Triturus cristatus)

 

Na území LHC LDO se sídlem v Přibyslavi se nevyskytuje žádná ptačí oblast.

 

Památný strom:

V JZ části oddělení 113A u silničky – Seifertův buk.

 

Přírodní parky:

Na území správy Nové Veselí leží Přírodní park Bohdalovsko.

 

 

Aktualizováno ( Středa, 30 Září 2009 11:49 )